פנסיה לעצמאים

פנסיה לעצמאים מתייחסת לזרם תשלומים תקופתיים או תשלום חד פעמי מקרן פנסיה לעצמאים הניתנים לעצמאי לאחר פרישתו המוחלטת מעבודתו, או לאחר פרישתו החלקית ממנה, מפאת גיל, או בעטיה של נכות, או מחלה או אירוע מוסכם אחר או משולמים לשאירי העמית לאחר פטירתו.
השימוש במונח פנסיה לעצמאים מתייחס גם לתקופה שלאחר הפרישה לגמלאות, ולכן, עובד שפרש לגמלאות ומשולמת לו פנסיית זקנה מקרן פנסיה, מכונה פנסיונר.

סוגי פנסיה לעצמאים

נכון להיום קיימות שלושה סוגים של פנסיה לעצמאים:
• פנסיית זקנה: משולמת לכל ימי חייו של פנסיונר
• קצבת נכות: משולמת עד תום הנכות או עד גיל הפרישה, לפי המוקדם מביניהם
• קצבת שאירים: משולמת לאלמנ/ה לכל ימי חייו/ה וליתום/ה עד גיל 21

אפיק הוני מול אפיק קצבתי

החוסכים כסור  נדרשים להחליט בין חסכון לפנסיה באפיק הוני, בו מתקבלים כספי החיסכון בעת הפרישה כסכום חד פעמי ובמזומן, לבין חסכון לפנסיה באפיק קצבתי, בו מתקבלים כספי החיסכון בעת הפרישה באופן קצוב מדי חודש, לכל שארית החיים ללא הגבלת זמן. בשנים האחרונות מדיניות הממשלות בישראל לעודד הפקדה לפנסיה קיצבתית והיא מיישמת את המדיניות על-ידי הטבות מס הניתנים למפקידים לפנסיה קיצבתית ואף על-ידי הגבלת הפקדה ראשונית לקיצבה.
בינואר 2008 התקבל החוק לביטול הביטוח ההוני בפנסיה. ראה פרטים למטה תחת הרפורמה בפנסיה.

תכנון פנסיוני

תכנון ובחירת מסלול הפנסיה היא מן הבחירות החשובות ביותר שעושה אדם בחייו. לחסכון המוקדם לפנסיה משמעות רבה בהענקת כיסוי ביטוחי מפני מוות או אובדן כושר עבודה והבטחת האפשרות לחיות בכבוד ואף לשמר את רמת החיים בתקופת העבודה בעת פרישה ויציאה לפנסיה. גיל ההצטרפות המינימאלי לתוכנית פנסיה כלשהי, הוא 18 שנה.
בתכנון פנסיוני יש לבחון היבטים וחלופות שונות. התכנון שונה מאדם לאדם ורצוי לבצע תכנון בכל עת בו מתרחש אירוע שעשוי להשפיע על הפנסיה.

הטבות מס למפקידים לפנסיה

מדיניות ממשלות ישראל היא לעודד את תושבי המדינה לחסוך עבור פנסיה לעצמאים על מנת שיוכלו להתקיים בכבוד בעת זיקנה ולא ליפול לנטל על הציבור. לשם כך, קבע המחוקק הטבות מס למפקידים עבור פנסיה לעצמאים. שכיר או עצמאי המפקידים לפנסיה, זכאים להחזרי מס במסגרת הגבלת תקרת ההפקדה בשיעור של 35% בגין הפקדות לקרן פנסיה ו 25% לטובת הפקדות לתכנית הונית, קרי, הפקדה לקופת גמל או לביטוח מנהלים.
לגבי הפקדות לתוכנית פנסיה, יש לציין  שבניגוד לשכיר שהמעסיק מפריש לו לפנסיה, הפנסיה לעצמאים באחריות העצמאי בעצמו. הוצאות עבור ביטוח מסוג זה מוכרות על ידי רשויות המס

המוצרים לחסכון עבור פנסיה לעצמאים

נכון להיום קיימים שלושה מכשירים פנסיונים הנהנים מהטבות מס, באמצעותם ניתן לחסוך עבור פנסיה לעצמאים. חשוב לבדוק באתרי הממשלה את העדכונים לחוקים ואת חוקים החדשים.

 1. קופת גמל

קופת גמל היא מכשיר לחסכון בלבד שנועד לתת למבוטח את הכסף שנצבר בתשלום חד-פעמי בהגיעו לגיל פרישה, ואינו כולל כיסוי ביטוחי למקרה נכות או אובדן כושר עבודה. בעבר החסכון בקופות גמל היה במסלול הוני, מינואר 2008 בוטל כל חסכון פנסיוני במסלול הוני (ראה הרפורמה בפנסיה).

2. קרן פנסיה

קרן פנסיה הוא כלי חסכון במסלול קיצבתי עבור פנסיה לעצמאים, שמעניק לעמיתים את החיסכון שנצבר בצורת פנסיה קיצבתית חודשית בגיל פרישה, לכל החיים. קרן פנסיה כולל גם מרכיב ביטוחי. בקרן פנסיה סכום הקיצבה ייקבע כשיגיע העמית לגיל פרישה והוא מושפע בין היתר גם מתוחלת החיים. 30% מנכסי קרן פנסיה מושקעים באג”ח ממשלתי נושא תשואה מובטחת.

3. ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הוא מכשיר חסכון עבור פנסיה לעצמאים הכולל מסלול הוני שדומה במהותו לקופת גמל, ומאפשר לקבל את הכסף שנצבר בתשלום חד פעמי, בגיל הפרישה. או בביטוח מנהלים במסלול קצבה, הדומה יותר לקרן פנסיה, במובן זה ששניהם ישלמו למבוטח בגיל פרישה, קיצבה חודשית לכל החיים, מתוך הסכום שנצבר לזכותו. בשונה מקרן פנסיה, ברוב ביטוחי המנהלים הקיצבה היא מובטחת והחוסך יודע מראש מה תהיה גובה הפנסיה החודשית שלו תמורת הסכום שהוא חסך.
מומלץ לעצמאי להשתמש בשירותיו של יועץ מס או רואה חשבון וכן עם יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח המתמחה בתחום הקרנות, על מנת להקטין את תשלום המס השנתי מול הגדלת הקרנות והחסכונות לשימוש עתידי.
בשנת 2006 יצא כללים חדשים עבור פנסיה לעצמאים בקשר להפקדות בחיסכון הפנסיוני, כאשר המטרה היא לאפשר לכל עצמאי בישראל לקבל פנסיה חודשית בגיל פרישתו לגמלאות.

גיל היציאה לפנסיה

על פי החוק בישראל, נכון להיום, גיל הפרישה מעבודה לגבר הוא 67, ולאישה 64. עד ליום ה-30 ביוני 2004 גיל הפרישה בישראל היה 65 לגבר ו-60 לאשה.

המסגרת החוקית לחסכון פנסיוני והפיקוח על קרנות הפנסיה

כיודע, חוקים יכולים להשתנות כל הזמן ובמיוחד בשנים האחרונות כי נעשים מאמצים למצוא את הפתרונות הכי טובים עבור פנסיה לעצמאים. עקב זאת מומלץ לבדוק באתרי הממשלה לפרטים חדשים לגבי פנסיה לעצמאים.
הינה בהמשך כמה דברים הכי חשובים נכונים להיום:
• פקודת מס הכנסה (נוסח חדש)
• הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמא-1981
• תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכד-1964
• הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

הפיקוח על הפנסיה

הממונה על שוק ההון והביטוח מופקד על התנהלות קרנות הפנסיה השונות. בשנים האחרונות נוקט הממונה על שוק ההון והביטוח במדיניות להגברת השקיפות והעברת מידע למבוטחים.

הרפורמה בפנסיה

בשנים האחרונות נוקטת מדינת ישראל ברפורמה בתחום פנסיה לעצמאים, רפורמה שנועדה להגן על זכויות העובדים העצמאים ולהבטיח להם לפרוש בכבוד, להגביר את השקיפות בתחום הפנסיוני ולפשט את מבנה ותנאי המכשירים הפנסיונים הקיימים.

הפעולות הבולטות ברפורמה פנסיה לעצמאים הן:
• ביטול הביטוח הפנסיוני ההוני
• פנסיה לכל עובד
• הזכות לניוד פנסיוני